Vissa minskningar av busstrafiken görs från och med den 19 juni 2023

Mycket stora prisökningar på drivmedel gör att Länstrafiken behöver göra vissa minskningar i den allmänna busstrafiken från och med den 19 juni 2023. Men för de allra flesta resenärerna kommer busstrafiken att fortsätta precis som tidigare.

De stora prisökningarna på drivmedel (el, diesel, HVO med mera) drabbar alla i samhället, så även Länstrafiken. Prisökningarna på drivmedel har lett till stora ekonomiska underskott varje månad för Länstrafiken. För att få balans mellan intäkter och kostnader har Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö beslutat att neddragningar i den allmänna busstrafiken ska göras. Neddragningarna ska göra att 40 miljoner kronor sparas och att Länstrafiken har en budget i balans vid årsskiftet 2023/2024.
– Detta är inte ett önskvärt läge men pandemin och kriget i Europa som har inneburit ökade drivmedelspriser har lett till ett läge där vi, trots att politiken skjuter till pengar, måste göra den här besparingen för att få en budget i balans, säger Tommie Ekered (M), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Förändringarna ska märkas så lite som möjligt
Efter att regionfullmäktige den 6 december 2022 beslutade om Länstrafikens budget för 2023 påbörjade Länstrafiken arbetet med att se över trafikutbudet. Under den resterande delen av december arbetade Länstrafiken med att ta fram förslag på möjliga neddragningar i trafiken. Förslagen var faktabaserade utifrån bland annat avancerad statistik över resandet på olika busslinjer och turer. Neddragningarna kommer att koncentreras till busslinjer och turer där resenärerna som helhet märker av förändringarna som minst. Fokus för förändringarna ligger därför huvudsakligen på a) linjer med få resenärer, b) turer som körs på tider när färre personer reser med kollektivtrafiken, eller c) linjer där det går både buss och tåg eller flera busslinjer på samma sträcka.

Arbets- och skolpendling berörs nästan inte alls
Förändringarna i busstrafiken kan leda till minskade möjligheter att åka buss för en mindre grupp invånare, och Länstrafiken har förståelse för de negativa effekter som dessa resenärer kan drabbas av.
– Vi förstår att det finns resenärer som får lite svårare att åka med kollektivtrafiken, men trafikförändringarna är nödvändiga för att vi ska ha en långsiktigt stabil kollektivtrafik, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Länstrafiken.

Samtidigt åker de allra flesta bussresenärerna till och från arbete eller skola på morgnar och eftermiddagar på vardagar. Neddragningarna kommer i stort sett enbart att göras på bussturer som går när väldigt få personer åker med bussarna, det vill säga mitt på dagen och sent på kvällen på vardagar, och vissa turer på helgerna. Neddragningar på morgnar och eftermiddagar på vardagar kommer att göras bara i några enstaka fall, och då finns det andra busslinjer eller tåg att åka med i stället. De allra flesta som åker buss till och från jobb eller skola kommer därför att kunna fortsätta att göra det precis som tidigare, utan att märka någon skillnad alls framöver. Länstrafiken fortsätter alltså att erbjuda stora möjligheter för de allra flesta resenärerna att åka med kollektivtrafiken.

Bra samverkan med länets 13 kommuner
Under en stor del av januari 2023 samverkade Länstrafiken med länets alla 13 kommuner kring neddragningarna. De återkommande samtalen var givande och konstruktiva, och det var värdefullt för Länstrafiken att få tillgång till kommunrepresentanternas lokalkännedom och kunskap om resande och pendling inom deras geografiska områden.

Förändringarna genomförs vid nästa tidtabellsbyte
De konkreta trafikneddragningarna genomförs i samband med bytet av tidtabeller den 19 juni 2023. I nuläget arbetar Länstrafiken med att förbereda de nya tidtabellerna. Det arbetet beräknas vara klart i mitten av mars 2023. Ungefär vid den tidpunkten kommer Länstrafiken att lämna mer detaljerad information om vilka linjer och turer som påverkas från och med den 19 juni.

Ansvarsfullt agerande för ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är en grundpelare i en långsiktigt hållbar organisation. Kostnadsökningen för drivmedel är internationell och Länstrafiken kan inte påverka den. Länstrafiken agerar nu på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå en budget i balans och därmed en förbättrad ekonomisk hållbarhet för Länstrafiken och Region Jönköpings län.
– För att kunna utveckla kollektivtrafiken långsiktigt är det viktigt att ha en budget i balans, och med tanke på de höga drivmedelspriserna behöver vi nu göra vissa justeringar i trafikutbudet, säger Carl-Johan Sjöberg.

Långsiktiga planen för kollektivtrafiken ligger fast
Sedan tidigare har Länstrafiken en långsiktig plan för all kollektivtrafik som kallas trafikförsörjningsprogrammet. Det sträcker sig ända till 2035. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är att utveckla kollektivtrafiken på olika sätt, och programmet ändras inte för att Länstrafiken gör vissa neddragningar nu i busstrafiken. De långsiktiga målen i programmet ligger fast. Om du vill veta mer om trafikförsörjningsprogrammet hittar du det här: Framtidens kollektivtrafik (jlt.se)

…………………………………………………………..

Frågor och svar om besparingsåtgärder som genomförs i busstrafiken i Jönköpings län under 2023

Fråga: varför genomförs besparingarna?
Svar: priserna på drivmedel (el, diesel, HVO med mera) har ökat väldigt mycket både i Sverige och i många andra länder under det senaste året. Det drabbar både privatpersoner och verksamheter. Länstrafikens kostnader för drivmedel har stigit till en så hög nivå att vi inte har råd att behålla all den busstrafik som har funnits hittills. För att kunna betala för drivmedlen måste vi göra neddragningar i busstrafiken. Det här drabbar ett fåtal resenärer, men de flesta kommer inte att märka av besparingarna alls.

Fråga: kommer bussturerna som jag brukar åka med att försvinna?
Svar:
förändringarna i trafiken kommer att genomföras den 19 juni i år, när sommartidtabellerna börja gälla. Än så länge är tidtabellerna inte klara, så i nuläget kan vi inte svara på exakt vilka bussturer som kommer att dras in eller flyttas. När tidtabellerna är klara i mitten av mars kommer vi berätta mer om det. Bussturer i rusningstrafik berörs i stort sett inte alls.

Fråga: varför drar Länstrafiken inte ner på tågtrafiken?
Svar: tågtrafiken styrs av beslut som gäller för väldigt lång tid framöver, och det görs enormt stora investeringar i bland annat nya tåg som kommer 2024 och i en ny anläggning i Nässjö för tågen. På grund av alla stora investeringar som görs i tågtrafiken kan den inte minskas.

Fråga: varför drar Länstrafiken inte ner på färdtjänst eller sjukresor?
Svar: färdtjänst och sjukresor är något som man är berättigad till, och därmed är det väldigt svårt att dra ner på den trafiken. Därför är det inte aktuellt att dra ner på den trafiken i nuläget.

Fråga: när genomförs neddragningarna?
Svar: de genomförs i samband med bytet av tidtabeller den 19 juni 2023.

Fråga: jag bor på landet. Kommer jag inte att kunna åka buss till jobbet när neddragningarna är gjorda?
Svar: neddragningarna görs i stort sett enbart på bussturer som går när väldigt få personer åker med bussarna, det vill säga mitt på dagen och sent på kvällen på vardagar, och vissa turer på helgerna. Neddragningar på morgnar och eftermiddagar på vardagar görs bara i några enstaka fall, och då finns det andra busslinjer eller tåg att åka med i stället. De allra flesta som åker buss till och från jobbet kommer alltså att kunna fortsätta att göra det precis som tidigare, utan att märka någon skillnad alls framöver.

Fråga: varför gör Länstrafiken förändringarna så snabbt?
Svar: de väldigt höga drivmedelspriserna gör att Länstrafiken går back med många miljoner varje månad som det är nu. Därför har den politiska nämnden givit i uppdrag till Länstrafiken att ordna så att 40 miljoner kronor sparas in under 2023. Vid årsskiftet 2023/2024 ska det ekonomiska underskottet vara borta, och inkomsterna och utgifterna ska vara på samma nivå. För att kunna lösa det måste Länstrafiken agera så snabbt som möjligt nu i början av 2023. Annars hinner vi inte komma ikapp med ekonomin fram tills årsskiftet.

Fråga: varför sätter Länstrafiken inte in fler biljettkontrollanter så att fuskåkarna åker fast? I så fall behöver väl inte besparingarna göras.
Svar: vi arbetar hela tiden med biljettkontroller, men även om vi skulle öka biljettkontrollerna ännu mer och fler fuskåkare skulle få böter så skulle det ändå inte täcka det stora underskottet i Länstrafikens ekonomi. Underskottet har uppstått på grund av att priserna på drivmedel (bland annat el, diesel och HVO) har stigit väldigt mycket för alla både i Sverige och i många andra länder. Därför måste vi göra besparingarna.

Fråga: är Länstrafikens ekonomi viktigare än busstrafiken?
Svar:
en långsiktigt bra ekonomi är en förutsättning för en långsiktigt bra kollektivtrafik. Utan en stabil ekonomi kan vi inte heller ha en stabil kollektivtrafik. Ökningen av kostnaderna för drivmedel (el, diesel, HVO med mera) är internationell och Länstrafiken kan inte påverka den. Kostnadsökningen drabbar alla, även oss som bedriver kollektivtrafik. Länstrafiken agerar nu på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå en balans mellan kostnader och intäkter. Vi drar ner på den busstrafik där det gör så lite skada som möjligt för så få personer som möjligt i Jönköpings län. Det här ger en förbättrad ekonomisk hållbarhet för hela Länstrafiken.

Fråga: varför är det bara vissa busslinjer som drabbas? Hade det inte varit bättre att dra ner lite på alla busslinjer i stället för att dra mer på färre linjer?
Svar:
vi förstår att för en liten andel av Länstrafikens resenärer så uppstår det problem när vi minskar busstrafiken. Men de allra, allra flesta av resenärerna åker till jobb eller skola på morgonen och hem igen på eftermiddagen, och de kommer inte att märka något alls av neddragningarna.

För att så få personer som möjligt ska märka av neddragningarna har vi har valt att koncentrera dem till busslinjer och turer där resenärerna som helhet märker av neddragningarna som minst. Däremot drar vi inte ner mycket på trafiken någonstans.

Till grund för neddragningarna ligger avancerad statistik över antalet resande på alla enskilda bussturer och på alla busslinjer i hela Jönköpings län. Vi gör förändringarna på:
- linjer med få resenärer
- turer som körs på tider när färre personer reser med kollektivtrafiken, eller
- linjer där det går antingen både buss och tåg eller flera busslinjer på samma sträcka

Om vi i stället hade valt att dra ner lite på alla linjer hade enormt många fler resenärer drabbats av neddragningarna. Det hade alltså lett till mycket större negativa effekter totalt sett i hela länet. Därför hade det varit ett betydligt sämre alternativ.

Fråga: vad händer om priserna på el och diesel går upp ännu mer – kommer Länstrafiken att behöva minska ännu mer på trafiken då?
Svar: vi ser över trafikutbudet kontinuerligt och ja, om drivmedelspriserna går upp ännu mer kan det bli fler trafikförändringar framöver. Men om resandet ökar mycket kan det fungera som en motvikt.

Fråga: vad händer om priserna på el och diesel går ner snabbt i år – sätter Länstrafiken tillbaka de indragna bussturerna då?
Svar:
sannolikheten att priserna på drivmedel går ner snabbt i år bedömer vi som väldigt liten. Om det trots allt skulle ske kommer vi inte att sätta tillbaka de indragna turerna rakt av. Länstrafiken har ett stort underskott som vi måste komma ikapp och det kommer att ta ett bra tag. När vi får möjlighet att utveckla trafiken igen så gör vi det enligt de långsiktiga målen i trafikförsörjningsprogrammet som du hittar här: Framtidens kollektivtrafik (jlt.se)

 

Senast uppdaterad: 2023-02-23 15.57

Fler nyheter

bild på färdtjänstbil och förare som hämtar upp kund i rullstol vid köpcentrum.

2023-03-09

Färdtjänst- och sjukresekunder i Jönköpings län är bland de nöjdaste i landet

Länstrafiken får högt betyg av länets serviceresekunder. 95 procent av resenärer...

Bild på person på Yogamatta och tittar in i sin telefon.

2023-01-30

Planera och köp din resa i JLT-appen

Det ska vara enkelt att resa med JLT. Därför finns JLT-appen.

Bild på resenär vid tågperrong som väntar på tåget.

2023-01-13

Krösatågen ersätter utvalda avgångar med buss

Krösatågen genomför ett större underhåll på flera tågfordon för att förbättra ti...

Visa alla nyheter