Vissa minskningar av busstrafiken görs från och med den 19 juni 2023

Mycket stora prisökningar på drivmedel gör att Länstrafiken behöver göra vissa minskningar i den allmänna busstrafiken från och med den 19 juni 2023. Men för de allra flesta resenärerna kommer busstrafiken att fortsätta precis som tidigare.

De stora prisökningarna på drivmedel (el, diesel, HVO med mera) drabbar alla i samhället, så även Länstrafiken. Prisökningarna på drivmedel har lett till stora ekonomiska underskott varje månad för Länstrafiken. För att få balans mellan intäkter och kostnader har Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö beslutat att neddragningar i den allmänna busstrafiken ska göras. Neddragningarna ska göra att 40 miljoner kronor sparas och att Länstrafiken har en budget i balans vid årsskiftet 2023/2024.
– Detta är inte ett önskvärt läge men pandemin och kriget i Europa som har inneburit ökade drivmedelspriser har lett till ett läge där vi, trots att politiken skjuter till pengar, måste göra den här besparingen för att få en budget i balans, säger Tommie Ekered (M), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Förändringarna ska märkas så lite som möjligt
Efter att regionfullmäktige den 6 december 2022 beslutade om Länstrafikens budget för 2023 påbörjade Länstrafiken arbetet med att se över trafikutbudet. Under den resterande delen av december arbetade Länstrafiken med att ta fram förslag på möjliga neddragningar i trafiken. Förslagen var faktabaserade utifrån bland annat avancerad statistik över resandet på olika busslinjer och turer. Neddragningarna kommer att koncentreras till busslinjer och turer där resenärerna som helhet märker av förändringarna som minst. Fokus för förändringarna ligger därför huvudsakligen på a) linjer med få resenärer, b) turer som körs på tider när färre personer reser med kollektivtrafiken, eller c) linjer där det går både buss och tåg eller flera busslinjer på samma sträcka.

Arbets- och skolpendling berörs nästan inte alls
Förändringarna i busstrafiken kan leda till minskade möjligheter att åka buss för en mindre grupp invånare, och Länstrafiken har förståelse för de negativa effekter som dessa resenärer kan drabbas av.
– Vi förstår att det finns resenärer som får lite svårare att åka med kollektivtrafiken, men trafikförändringarna är nödvändiga för att vi ska ha en långsiktigt stabil kollektivtrafik, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Länstrafiken.

Samtidigt åker de allra flesta bussresenärerna till och från arbete eller skola på morgnar och eftermiddagar på vardagar. Neddragningarna kommer i stort sett enbart att göras på bussturer som går när väldigt få personer åker med bussarna, det vill säga mitt på dagen och sent på kvällen på vardagar, och vissa turer på helgerna. Neddragningar på morgnar och eftermiddagar på vardagar kommer att göras bara i några enstaka fall, och då finns det andra busslinjer eller tåg att åka med i stället. De allra flesta som åker buss till och från jobb eller skola kommer därför att kunna fortsätta att göra det precis som tidigare, utan att märka någon skillnad alls framöver. Länstrafiken fortsätter alltså att erbjuda stora möjligheter för de allra flesta resenärerna att åka med kollektivtrafiken.

Bra samverkan med länets 13 kommuner
Under en stor del av januari 2023 samverkade Länstrafiken med länets alla 13 kommuner kring neddragningarna. De återkommande samtalen var givande och konstruktiva, och det var värdefullt för Länstrafiken att få tillgång till kommunrepresentanternas lokalkännedom och kunskap om resande och pendling inom deras geografiska områden.

Förändringarna genomförs vid nästa tidtabellsbyte
De konkreta trafikneddragningarna genomförs i samband med bytet av tidtabeller den 19 juni 2023. I nuläget arbetar Länstrafiken med att förbereda de nya tidtabellerna. Det arbetet beräknas vara klart i mitten av mars 2023. Ungefär vid den tidpunkten kommer Länstrafiken att lämna mer detaljerad information om vilka linjer och turer som påverkas från och med den 19 juni.

Ansvarsfullt agerande för ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är en grundpelare i en långsiktigt hållbar organisation. Kostnadsökningen för drivmedel är internationell och Länstrafiken kan inte påverka den. Länstrafiken agerar nu på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå en budget i balans och därmed en förbättrad ekonomisk hållbarhet för Länstrafiken och Region Jönköpings län.
– För att kunna utveckla kollektivtrafiken långsiktigt är det viktigt att ha en budget i balans, och med tanke på de höga drivmedelspriserna behöver vi nu göra vissa justeringar i trafikutbudet, säger Carl-Johan Sjöberg.

Långsiktiga planen för kollektivtrafiken ligger fast
Sedan tidigare har Länstrafiken en långsiktig plan för all kollektivtrafik som kallas trafikförsörjningsprogrammet. Det sträcker sig ända till 2035. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är att utveckla kollektivtrafiken på olika sätt, och programmet ändras inte för att Länstrafiken gör vissa neddragningar nu i busstrafiken. De långsiktiga målen i programmet ligger fast. Om du vill veta mer om trafikförsörjningsprogrammet hittar du det här: Framtidens kollektivtrafik (jlt.se).

Läs mer om våra vanliga frågor och svar kopplat till neddragningarna.

Senast uppdaterad: 2023-02-23 15.57

Fler nyheter

Bild på servicereseresenär som får hjälp ut ur ett fordon av föraren.

2024-02-20

Länstrafiken får högt betyg av länets serviceresekunder

Resenärer i Jönköpings län är överlag nöjda med sin serviceresa. Samtidigt finns...

Bild på manlig resenär som läser bok ombord på tåget

2024-02-01

Framgångsrikt försäljningsår för Jönköpings Länstrafik: Satsning på flexibilitet lönar sig

2023 var ett riktigt bra försäljningsår för Jönköpings Länstrafik. Trots utmanin...

Bild på en telefon som validerar biljett.

2024-01-31

Länstrafiken utsatt för bedrägeriförsök

Nyligen upptäcktes fyra bedrägeriförsök mot Länstrafiken där okända personer har...

Visa alla nyheter