Framtidens kollektivtrafik

Ny tågflotta, elektrifierade bansträckor och en bussflotta som drivs helt på förnybara drivmedel. Delar av framtidens kollektivtrafik har redan börjat.

Kollektivtrafiken ska vara det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om våra resenärer och vår omvärld. Omtanke för oss innebär att vi reflekterar över vad vi kan göra för andra. Genom att driva trafik på ett omtänksamt sätt skapar vi möjligheter för många människor att resa tillsammans och få det lite bättre. Vi vill visa att vi genom vår verksamhet värnar om människor i regionen.

Trafikförsörjningsprogrammet 2035

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur kollektivtrafiken ska planeras på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kollektivtrafiken är viktig för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlingsmönster nu och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk

Sex av målen som ska vara uppnådda till 2035 är:

  • Ökade marknadsandelar. Målet till år 2035 är 25 procent (16% med bas år 2018).
  • Resandemål. Att med år 2018 som basår utförs ca 78 procent fler resor med kollektivtrafiken, totalt 40 miljoner resor.
  • Nåbarhet. 85 % av länets befolkning ska ha närmre än 1000 meter till hållplats eller station, dagens siffra är 84 %. Strävan är att upprätthålla målet trots att uppsnabbningar av trafik kan innebära färre hållplatser i linjenätet. Kommunernas arbete med förtätning av bostäder längs med utpekade trafikstråk och i stationsnära lägen är en viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det uppsatta målet.
  • Kundnöjdhet/kvalitet. 60 procent av alla tillfrågade länsinvånare ska vara nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Av resenärer i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra vara 70 procent.
  • Tillgänglighet. Fler med olika funktionsnedsättningar ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta sker framförallt genom fler anpassade hållplatser och bytespunkter.
  • Hållbart samhälle. All trafik inom den allmänna kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 38 procent till år 2035 med år 2018 som basår.

Läs Trafikförsörjningsprogrammet i sin helhet.

Vad gör vi för att nå våra mål?

Från och med juni 2021 körs stadsbusstrafiken i Jönköping helt på förnybara drivmedel som biogas och förnybar el. Regionbusstrafiken har kört på förnybara drivmedel sedan juni 2020 och denna trafik körs på biogas, biodiesel och förnybar el. Men vi är inte nöjda. Det händer massa spännande inom de kommande två åren med bland annat nya Krösatåg och en ny tågdepå.

Jönköpings länstrafik har tillsammans med Region Blekinge, Region Kronoberg och Kalmar län beställt 28 nya Krösatåg. Leverans av tågen beräknas påbörja under år 2024.

De nya fordonen kommer ersätta majoriteten av den befintliga Krösatågsflottan som börjar nå slutet av sin livslängd.

Nytt Krösatåg.jpg

Nya Krösatåg

Utformningen av tågen har fokuserat på genomtänkt design, såväl estetiskt som funktionsmässigt. Komfort och utrymme ombord har varit viktigare än att exempelvis maximera antalet sittplatser. Målet har varit vackra och funktionsdugliga tåg som är bekväma och trevliga att åka med. Tågens exteriöra och interiöra design kopplas samman till de orter som tågen ska trafikera. Den röda färgen ska föra tankarna till det dialektala ordet för lingon - krösa.

Elektriska och bimodala tåg

20 av tågen är elektriska och 8 av dem är bimodala, viket innebär att de kan drivas både elektriskt och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle och tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade.

Illustration nytt Krösatåg.jpg

Fakta/Så blir de nya tågen

  • Det rör sig om fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Längden blir 76 meter för de elektriska tågen och 67 för de bimodala tågen. Topphastigheten blir 200 km/h för de elektriska tågen och de bimodala tågen när de går på el, 140 km/h i förbränningsmotordrift.
  • Det blir omkring 190 fasta sittplatser i de elektriska tågen och 140 i de bimodala. Därutöver ska fällstolar finnas. Inredningen blir anpassad för arbets- och vardagsresor med restider över två timmar; ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, Wi-Fi m m.
  • Flexytor med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar kommer att finnas liksom en avdelning anpassad för resenärer med funktionsvariationer med plats för rullstol. Två toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsvariationer.

Ny tågdepå i Nässjö

Strax utanför Nässjös stadskärna växer en tågdepå fram. Tågdepån i Nässjö är en del av en regional satsning och utveckling där målet är att fördubbla resandet med tåg till år 2035. Bygget förväntas vara färdigt under 2024. 

Under 2019 skedde cirka tre miljoner resor i hela Krösatågssystemet. Ungefär två miljoner resor skedde med tåg som underhålls i en inhyrd tågdepå i Nässjö. Genom att bygga en ny tågdepå med bättre underhållsmöjligeter säkras det att länets invånare får en robust tågtrafik inom och mellan regionerna. När de nya Krösatågen tas i trafik under 2024 behövs det en ny tågdepå, bland annat för att klara de nya tåg som är beställda. De är längre än de nuvarande tågen och har en annan placering av den tekniska utrustningen. Den nya tågdepån ger också möjlighet att utveckla tågtrafiken på sikt då underhållskapaciteten utökas. 

Projektet omfattar byggnation av en ny tågdepå för service och underhåll av de nya tåg som ska börja trafikera linjerna i och runt Jönköpings län med start 2024. Depån byggs norr om bangården i Nässjö och tar cirka 35 000 kvadratmeter i anspråk. Byggnaden omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och ska innehålla fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad samt kontor och personalutrymmen. 

2021-02-23-extrior-illustration.jpg

Hållbart

I projektet finns ett hållbarhetsprogram med fokus på förnybar el, sunda material, hållbar dagvattenhantering och minimering av transporter. För minskad förbrukning kan vatten från tvättanläggningen återanvändas. Kontorsdelen byggs med stomme i trä. Depåbyggnadens tak utrustas med solceller.

Den nya tågdepån, som byggs på en gräsyta norr om rangerbangården i Nässjö, kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i depån. Med den nya depån i Nässjö stärks även ortens järnvägsanknytning och utbildningar inom järnvägsbranschen får ytterligare attraktionskraft. 

2021-10-27-extrior-illustration-inkl-bangard-logo.jpg

Tidslinje för arbetet

Mars 2022: Stommen sätts på plats och verkstadshallen börjar ta form.

April 2022: Betongplattan för kontorsytorna gjuts och kontoren börjar ta form. Invändiga installationer påbörjas.

Maj 2022: Kontaktledningsstolpar börjar dyka upp på banområdet.

Juni 2022: Växel ut mot trafikverkets spår monteras. 

Augusti 2022: Den större delen av hårdbetonggolvet gjuts. 

September 2022: Växlar med spår dyker upp ute på spårområdet. 

Oktober-december 2022: Arbete på spårområde samt invändiga installationer.

Senast uppdaterad: 2022-06-01