Hållbarhet

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Genom att vi reser tillsammans minimeras varje resenärs klimatpåverkan.

Vad gör Länstrafiken?

  • Från och med juni 2021 är stadsbusstrafiken i Jönköping helt förnybar. Trafiken körs enbart på biogas och förnybar el.
  • Regionbusstrafiken är helt förnybar sedan juni 2020. Trafiken körs enbart på biogas, biodiesel och förnybar el.
  • Största delen av tågtrafiken drivs med förnybar el. Den del av tågtrafiken i länet som drivs med dieselmotorer trafikeras idag med 20 % förnybar biodiesel. Även utfasning av dieseldrivna tåg pågår till förmån för eldrivna tåg där så är möjligt. 
  • Länstrafiken ställer även krav på att upphandlade busstrafikföretag ska ha ett certifierat ledningssystem för sitt miljöarbete.
  • Länstrafiken ställer miljökrav i trafikupphandlingar för att minska skadliga utsläpp i naturen.

Länstrafiken miljöcertifierad

Länstrafiken ingår i Region Jönköpings läns ISO 14001-certifikat. I Region Jönköpings läns "Program för hållbar utveckling 2021-2025" återfinns en hållbarhetspolicy, framgångsfaktorer med betydande åtgärder samt mätbara indikatorer vilka följs upp för att säkerställa miljöprestandan.

Länstrafikens Regionala Trafikförsörjningsprogram innehåller bland annat miljömål som sträcker sig fram till år 2035.

Mer information:

Senast uppdaterad: 2022-03-04