Allmänna villkor för Jönköpings Länstrafiks biljettsystem

Dessa allmänna villkor version 2022:4 uppdaterades 2022-04-18.

Region Jönköpings län, org. nr 232100–0057, Box 1024, 551 11 Jönköping, där Jönköpings Länstrafik är ett verksamhetsområde inom, är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

 1. Villkorens tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor, tillsammans med gällande priser, gäller, om inte annat framgår av 1.6 - 1.7 nedan, för Resor med Jönköpings Länstrafik, inom Jönköpings län, och för resor inom Sydlänen, köpta i Jönköpings Länstrafiks biljettsystem. Villkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Jönköpings Länstrafik och dess Resenärer.

1.2 Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda villkor, till exempel ”Särskilda villkor vid Ersättning vid försening”, se jlt.se.

1.3 Villkor gällande registrering och användning av Jönköpings Länstrafiks app och Mitt Konto framgår av punkt 4. Villkor för specifikt app framgår av punkt 4.6. Villkor för specifikt Mitt Konto framgår av punkt 4.7.

1.4 Villkor för Resa med biljett kopplat till ett Resekort framgår av punkt 5.

1.5 Villkor för Resa med Pappersbiljett framgår av punkt 6.

1.6 För villkor gällande Resor inom Jönköpings län och inom Sydlänen som inte köpts i Jönköpings Länstrafiks biljettsystem, hänvisas till respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor som finns på respektive Trafikhuvudmans hemsida. Vid relevanta avvikelser hänvisas i dessa Villkor till de särskilda resevillkoren.

1.7 Villkoren gäller inte för
i) den del av Resan som avser båt mellan Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller.
ii) den del av Resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör där rederiets resevillkor gäller.
iii) den del av Resan som sker på danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller.
iv) resor med Skärgårdstrafiken i Kalmar län.
v) resor med förbeställda sjukresor, färdtjänstresor och Resor med riksfärdtjänst.

 1. Definitioner

2.1 Med ”Avtal” avses det avtal som ingås mellan Jönköpings Länstrafik och en Resenär vid köp av Biljett i enlighet med dessa Villkor.

2.2 Med resenärskategori ”Barn”, avses barn fram till den dagen de fyller sju (7) år.
En betalande Resenär (ej Resenär med skolbiljett eller praktikbiljett) får ta med sig två (2) barn under sju (7) år utan kostnad. Övriga Barn betalar avgift för Ungdom. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för Resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.3 Med ”Biljett”, avses både aktiverade och oaktiverade Biljetter i Appen, kopplat till Resekort eller på Pappersbiljett.

2.4 Med ”Biljettbärare”, avses Biljett på Resekort, Biljett i Appen (appbiljett) eller Pappersbiljett (Biljett utskriven på ett papperskvitto).

2.5 Med ”Tillägg”, avses möjligheten att köpa ett tillägg till en biljett - cykeltillägg.

2.6 Med ”Enheter” avses en t.ex. dator, mobiltelefon och surfplatta.

2.7 Med ”Giltig biljett”, avses köpt och aktiverad Biljett, medförd vid Resan, och i viss trafik kompletterad med Inspektionskvitto i de fall Resan sker med Resekort. En Giltig biljett är en bekräftelse på ett Avtal mellan Jönköpings Länstrafik och dess Resenär, där dessa Villkor gäller. 

2.8 Med ”App”, avses Jönköpings Länstrafiks app för köp av Biljetter, med Region Jönköpings län som utgivare.

2.9 Med ”Kundkassa”, avses en digital plånbok som en Resenär får i samband med köp av en biljett till ett resekort, det är dock valfritt att fylla på Kundkassan med pengar. För att kunna använda Kundkassan i Appen eller på Mitt Konto måste Resenären vara registrerad. Kundkassan kan användas till bl.a. insättning av pengar för köp av Biljett, utbetalning av förseningsersättning och kampanjerbjudanden. För mer information se jlt.se.

2.10 Med ”Mitt Konto”, avses Jönköpings Länstrafiks kundportal, där registrerad Resenär kan administrera och köpa Biljetter mm. 

2.11 Med ”Närtrafik” avses möjligheten för boende på landsbygden med mer än 1 km till närmaste hållplats för linjetrafik att resa med Närtrafik.

2.12 Med ”Programvarubutiker” avses handelsplatser för applikationer såsom exempelvis App Store eller Google Play.

2.13 Med ”Resa”, avses en transport som en Resenär och Jönköpings Länstrafik har ingått Avtal om.

2.14 Med ”Resekort”, avses ett plastkort ihopkopplat med en eller flera Biljetter.

2.15 Med ”Resenär”, avses en person som har en Giltig biljett och som reser, eller har för avsikt att resa, med Jönköpings Länstrafik. 

2.16 Med resenärskategori ”Senior”, avses senior från den dagen de fyller 70 år. I Jönköpings län får Seniorer rabatt på 30-dagarsbiljett.

2.17 Med ”Skolbiljett”, avses en personlig biljett. Vid resa med Skolbiljett ska Resenär därför kunna styrka att hen är den person som Biljetten utfärdats till genom att uppvisa legitimation. Legitimation krävs inte för minderåriga Resenärer under 18 år.

2.18 Med resenärskategori ”Student”, avses Resenär som innehar digital studentlegitimation i form av Mecenatkort eller WeStudents-kort med studentresesymbolen (blå) i respektive app samt giltig legitimation (i annat fall ska Biljett för resenärskategori Vuxen lösas). Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt på 30-dagarsbiljett. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.19 Med ”Förmåns intyg”, avses ett intyg utställt av Försäkringskassan som ger personer med sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning möjlighet att resa med 30-dagarsbiljett Senior. Förmånsintyget, legitimation samt aktiverad/giltig 30-dagarsbiljett Senior ska alltid kunna uppvisas vid resetillfället. 

2.20 Med ”Sydlänen”, avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Jönköpings län, Blekinge län, Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Västtrafik, Västra Götaland.  

2.21 Med ”Förlustgaranti”, avses att en förlorad Biljett eller saldo/värdet på Kundkassa kan återskapas om det är i Appen eller flyttas om det är på Mitt konto. Biljetten återskapas/flyttas med samma kvarstående giltighet och för Kundkassa återskapas det saldo/värde som finns när återskapandet sker.    

2.22 Med ”Tillsammansrabatt”, avses rabatt som gäller för minst två (2) betalande personer på samma Biljett och Resa. Rabatten erhålls automatiskt vid köp av Biljett för flera personer. Denna rabattgrupp erhåller 25 procent i rabatt vid Resa inom Jönköping och till Sydlänen. Vid Resa i Sydlänen, kan lokala avvikelser förekomma för resor inom respektive Trafikhuvudmans län.

2.23 Med ”Tjänsterna” avses hantering av Biljetter och där tillhörande funktioner och tjänster i Appen och på Mitt Konto.

2.24 Med ”Trafikhuvudmännen”, avses Jönköpings Länstrafik, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.

2.25 Med ”Trafiktjänsteman”, avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

2.26 Med resenärskategori ”Ungdom”, avses ungdom från sju (7) år till den dagen de fyller 20 år. I Jönköpings län får Ungdomar rabatt på enkelbiljett, 24-timmarsbiljett samt 30-dagarsbiljett.

2.27 Med ”Validering”, avses registrering/avläsning av Biljetten i en biljettläsare ombord på buss eller av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

2.28 Med ”Villkor” avses dessa allmänna villkor för Jönköpings Länstrafiks biljettsystem.

2.29 Med resenärskategori ”Vuxen”, avses vuxen från den dagen de fyller 20 år.

2.30 Med ”Inspektionskvitto”, avses ett kvitto som visar att din biljett kopplat till ett Resekort är aktiverat och giltig för resa. Ett Inspektionskvitto behövs i trafik som saknar Jönköpings Länstrafiks valideringsutrustning.

 1. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

3.1 Generellt
Region Jönköpings län och Jönköpings Länstrafik fastställer från tid till annan trafikutbud, priser och biljettsortiment och har rätt att ändra dessa ensidigt. Samtliga priser anges inklusive moms.

3.2 Trafikutbud
Tillfälliga förändringar i trafikutbud och/eller tidtabell kan förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Vid var tid gällande trafikutbud samt tidtabeller finns angivna på jlt.se samt i de kanaler med reseplanerare.

3.3 Biljettsortiment och giltighet

3.3.1 Generellt
Biljett för Resa inom Jönköpings län och mellan Sydlänen gäller för obegränsade Resor inom angivet geografiskt område under giltighetstiden. Påstigning samt byten ska ske inom Biljettens geografiska område. Påstigning på sista färdmedlet ska ske inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.

3.3.2 Giltighetstid - Enkelbiljett
Enkelbiljett inom en (1) zon gäller i 70 minuter från aktivering. Enkelbiljett för två (2) zoner gäller i 120 minuter från aktivering. Enkelbiljett för län (hela Jönköpings län) gäller i 180 minuter från aktivering.

3.3.3 Giltighetstid – 24-timmarsbiljett
En 24-timmarsbiljett inom Jönköpings län gäller i 24 timmar från aktivering.

3.3.4 Giltighetstid – Flexbiljett 10/30
En flexbiljett 10/30 innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas inom
30-dagar från första aktiveringstillfället.

3.3.5 Giltighetstid – Flexbiljett 10/60
En flexbiljett 10/60 innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas inom
60-dagar från första aktiveringstillfället.

3.3.6 Giltighetstid – Flexbiljett 20/60
En flexbiljett 20/60 innehåller 20 stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas inom
60-dagar från första aktiveringstillfället.

3.3.7 Giltighetstid – 30-dagarsbiljett
30-dagarsbiljett inom Jönköpings län gäller i 30 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.8 Giltighetstid – 365-dagarsbiljett
365-dagarsbiljett inom Jönköpings län gäller i 365 kalenderdygn i följd (från kl. 00-24) från aktivering.

3.3.9 Giltighetstid - Skolbiljett
Skolbiljetten är en Personlig biljett med giltighet dygnet runt, måndagar till och med fredagar under ett helt läsår, även under skol- jul – och påsklov samt helgdag som infaller under måndag till fredag. Skolbiljetten gäller inte under lördagar och söndagar.

3.3.10 Biljetter med väntande aktivering (förköpta biljetter)
Biljetter köpta i Jönköpings Länstrafiks biljettsystem med väntande aktivering måste aktiveras senast 365 dagar efter inköpsdagen, därefter försvinner rätten till att resa med biljetten och ingen återbetalning görs.
Alla förköpta biljetter med väntande aktivering måste alltid aktiveras innan ombordstigning.   

3.3.11 Cykel / Cykeltillägg
Cykel
Inom Jönköpings län och i mån av plats får 1 konventionell cykel (gäller även elcykel) eller ståhjuling (exempelvis elsparkcykel, Segway, elscooter och kickbike) tas med ombord på tåg (Krösatåg och Västtåg) och regionbuss utan kostnad. Ombordpersonal/förare bestämmer om din cykel får tas med. Bedömningen görs alltid utifrån utrymme och säkerhet. Det innebär att det aldrig finns en garanterad plats för cykeln. För mer information information om ansvar och villkor, se jlt.se.

Cykeltillägg över länsgräns
För resor över länsgräns kan lokala avvikelser förekomma, vilket innebär att resenären kan behöva köpa ett cykeltillägg för att få ta med sig en cykel ombord på buss- och/eller tåg. Cykeltillägg för resor över länsgräns kan köpas av Jönköpings Länstrafik och tillägget följer den ordinarie biljettens giltighet och geografiska begränsning. Rabatter erhålls inte på Cykeltillägg.

3.3.12 Delbetala med periodbiljett
Vid Resor inom Jönköpings län, som delbetalas med Jönköpings Länstrafiks periodbiljett, erläggs avgift från och med första hållplats i nästkommande zon. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift fram till första zon på periodbiljetten.

Vid Resor över länsgräns, som delbetalas med Jönköpings Länstrafiks periodbiljett, gäller följande villkor: periodbiljett gäller för Resa inom angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort, av Resa som är längre än giltigheten för periodbiljetten, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på periodbiljetten. Lokala avvikelser förekommer i Blekinge län samt vid Resa med Öresundståg inom Västtrafiks område – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.4 Närtrafik
Jönköpings Länstrafiks periodbiljetter gäller inte som betalsätt för Resa i Närtrafiken. Dock gäller 30-dagarsbiljett för ålderskategorierna Ungdom och Senior som betalsätt enligt följande villkor:

För mer information: www.jlt.se/resande/nartrafik/

 1. Registrering och användning av Jönköpings Länstrafiks Appen och Mitt Konto

4.1 Allmänt

4.1.1 Om du skapar du ett konto genom att registrera dig i Appen eller på Mitt Konto godkänner du i sin helhet samtliga de villkor som framgår i denna punkt 4. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Appen eller Mitt Konto.

4.1.2 Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida jlt.se - mittkonto.jlt.se och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika Programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform Tjänsterna tillhandahålls dig. 

4.1.3 Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för Resenär i sitt standardutförande.

4.1.4 Avtal om ingående av Tjänsterna avseende registrering eller köp får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas (i) genom att målsman kopplar Appen och/eller Mitt Konto till ett betalkort eller Swish och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs av den minderårige alternativt (ii) genom att målsman fyller på Kundkassan med x antal kronor åt den minderårige. Minderårig under 18 år har dock för undvikande av oklarhet rätt att ladda ner Appen för användning tjänster som t.ex. reseplanerare.   

4.1.5 Resenären ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av Tjänsterna.

4.1.6 I samband med att Resenären godkänner dessa Villkor och eventuella villkor för tilläggstjänst erhåller Resenären en licens enligt punkt 4.2 att nyttja Tjänsterna. 

4.2 Licens

4.2.1 Jönköpings Länstrafik ger Resenären genom Avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda Appen under Avtalets giltighetstid på Enhet som Resenären äger eller kontrollerar.

4.2.2 Om Resenären inte följer villkoren i Avtalet kan licensen under punkt 4.2.1 ovan komma att återkallas av Jönköpings Länstrafik.

4.2.3 Din rätt att använda Appen förutsätter att du personligen har ett Avtal med Jönköpings Länstrafik. Om Avtalet mellan dig och Jönköpings Länstrafik upphör, upphör din rätt att använda Appen.

4.3 Immateriella rättigheter

4.3.1 Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende Tjänsterna tillhör Jönköping Länstrafik eller tredje part med vilka Jönköpings Länstrafik samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

4.3.2 Resenären får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för Tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra Tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsterna. 

4.4 Tillgänglighet och spärr av Tjänst

4.4.1 Tjänsterna är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Jönköpings Länstrafik strävar efter att tillhandahålla Resenären Tjänsterna utan teknisk störning, kan Jönköpings Länstrafik inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt, vilket kan innebära att Resenären kan behöva köpa biljett i en annan försäljningskanal för sin resa. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för Resenären. Om Jönköpings Länstrafik avser att utföra planerade avbrott i Tjänsterna med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer Jönköpings Länstrafik om möjligt att informera Resenären om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.   

4.4.2 Jönköpings Länstrafik förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra Tjänsterna för sådan Resenär som Jönköpings Länstrafik misstänker eller har bekräftat utför åtgärder enligt nedan:

(i) obehörigen nyttjar annan Resenärs inloggningsuppgifter;
(ii) obehörigen låter annan nyttja Resenärs inloggningsuppgifter;
(iii) använder Tjänsterna i strid mot Avtalet eller använder, eller har för avsikt att använda Tjänsterna i strid med gällande lagstiftning (exempelvis bedrägerier, falska köp, falskt angivande av uppgifter eller liknande); eller
(iv) använder Tjänsterna på sådant sätt att Jönköpings Länstrafik eller tredje person kan orsakas skada.

4.4.3 Jönköpings Länstrafik har också rätt att spärra Tjänsterna för Resenär utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om Jönköpings Länstrafik bedömer att det bör ske för att skydda Jönköpings Länstrafiks, tredje person eller andra parters intressen.

4.5 Överlåtelse

4.5.1 Jönköpings Länstrafik har rätt att utan föregående samtycke från Resenären, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

Resenären har inte rätt att utan föregående skriftligt samtycke från Jönköpings Länstrafik, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter enligt Avtalet.

4.6 Registrering och användning av Jönköpings Länstrafiks Appen

4.6.1 Registrering
Appen fungerar med Android- och iOS-baserade enheter. För att registrera sig krävs en Enhet med fungerande internetuppkoppling. Vid registrering får du tillgång till bl.a. Förlustgaranti och Kundkassa.   

4.6.2 Resenärens ansvar
Resenären ansvarar för att under hela resan ha batteri i Enheten, fungerande internetuppkoppling samt för att Enheten är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

4.6.3 Förlustgaranti
Resenär som registrerar sig i Appen får tillgång till Förlustgaranti. Biljetter som köps när Resenär är inloggad med sitt mobilnummer blir automatiskt kopplade till Resenärens konto. Biljetter som köpts före registrering eller som köps när Resenär inte är inloggad kopplas automatiskt till kontot om Resenären registrerar sig.

4.6.4 Köp Biljett
I Appen går det köpa Biljett för Resa inom samtliga åtta (8) zoner i Jönköpings län. Via Appens reseplanerare går det att köpa Biljett för en flerzonsresa (två eller fler zoner) samt Resa över länsgräns/-er.

4.6.5 Aktivering av Biljett
Biljett kan aktiveras direkt i samband med köpflödet eller med manuell aktivering vid ett senare tillfälle.

4.6.6 Betalsätt

Appen har följande betalsätt:

Bank- och kreditkort

Du kan betala med bank- och kreditkort. Din betalning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som krävs för denna licensering.

Swish
Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från ditt personkonto som är kopplat till Swish. Swish-Appen öppnas automatiskt på din mobila enhet och därefter godkänner du betalningen via ditt Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish som bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar dina personuppgifter i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.getswish.se. Du kan också kontakta din bank för mer information.

Kundkassa
Vid köp av Biljett kan Kundkassa användas som betalsätt, för hel- eller delbetalning. Det går att fylla på pengar på Kundkassan med betal- och kreditkort eller Swish som betalsätt. 

4.6.7 Kvitto
Ett kvitto skickas inte per automatik, utan en E-postadress behöver registreras och sen kan Resenären själv välja vilka Biljetter hen önskar kvitto för.

4.6.8 Biljettens giltighet
Biljett köpt med Appen är endast giltig i den Enhet från vilken Biljetten har köpts i. Biljetten gäller inom den giltighetstid som visas på Biljetten. Du får resa inom och mellan de zoner som hållplatserna för avgång och ankomst tillhör. Därmed kan du fortsätta att resa i den ankomstzon som sluthållplatsen tillhör inom Biljettens giltighetstid. Du får därmed resa med annan avgång än den som framgår av Biljetten om det sker inom giltighetstiden. För Resa mellan två hållplatser som ligger i samma eller olika zoner, men som går via hållplatser i annan zon, krävs Biljett som är giltig för Resa mellan samtliga dessa zoner.

4.6.9 Aktiverad Biljett
En aktiverad Biljett i Appen är en Giltig biljett inom det geografiska område som visas på Biljetten i Appen. Förköpta Biljetter går att aktivera i upp till ett år (365 dagar) efter köptillfället. Kostnad för Biljett som inte aktiveras återbetalas inte.

4.6.10 Oaktiverad Biljett
Om Resenären inte aktiverar Biljetten direkt vid köp måste Resenären aktivera Biljetten innan ombordstigning för att den ska vara giltig att resa med.

4.6.11 Flera aktiverade Biljetter
Resenär kan ha flera aktiverade Biljetter i Enheten på samma gång. Flera resenärer kan använda olika Biljetter eller Biljett som är köpt med tillsammansrabatt på samma Enhet med förutsättning att resan sker ihop.

4.6.12 Validering av appbiljett
En biljett i Appen (appbiljett) innehar en s.k. Azteckod. Azteckoden ska blippas (registreras/avläsas) i en biljettläsare ombord på buss och av Trafiktjänsteman i en handdator ombord på tåg.

4.6.13 Flytta biljett vid förlust eller byte av Enhet
Resenär som förlorar eller byter sin Enhet kan föra över Biljetter till annan Enhet genom att logga in i Appen på den nya Enheten. Resenär som är registrerad kan flytta sitt konto till annan Enhet högst en (1) gång under en period på 30 dagar. Vid flytt av Biljetter kommer samtliga Biljetter, även förbrukade, att flyttas till den nya Enheten. Jönköpings Länstrafik Kundcenter kan också hjälpa Resenären med att flytta en biljett.

4.6.14 Kostnader för biljettköp
Jönköpings Länstrafik debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden. Förfrågningar gällande eventuella kostnader för den datatrafik som användning av Tjänsten innebär hänvisas till din mobiloperatör.

4.7 Registrering och användning av Jönköpings Länstrafiks Mitt Konto
När du registrerar dig som användare av Mitt Konto kommer du att kunna administrera dina Biljetter och Biljettbärare och via vår e-handel köpa de olika Biljetter Jönköpings Länstrafik erbjuder. 

4.7.1 Registrering
Du registrerar Mitt Konto på webbportalen genom att ange ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samt ett lösenord som väljs av dig. Det är Resenärens ansvar att välja ett säkert lösenord och att förhindra obehörig åtkomst till lösenord och Mitt Konto. Jönköpings Länstrafik ansvarar inte för Resenärens val av lösenord eller för Resenärs förvaring av lösenord eller för skada Resenären drabbas av för det fall tredje man baserat på dessa uppgifter använt Mitt Konto till skada eller förfång för Resenären.

4.7.2 Administrera Biljetter
På Mitt Konto kan du registrera en Biljettbärare och flytta Biljetter mellan Biljettbärare, se punkt 4.7.3.

4.7.3 Förlustgaranti och flytta Biljett
Resenär som är registrerad på Mitt Konto har tillgång till en Förlustgaranti för Biljetter kopplade till Jönköpings Länstrafiks Resekort. Förlustgarantin erhålls endast för Biljetter som är kopplade till Jönköpings Länstrafiks Resekort registrerade på Mitt Konto. Resenär som förlorar sitt Resekort, kan flytta kopplade Biljetter till ett annat Resekort eller en app genom att logga in på Mitt Konto. Flytt av Biljetter till ett nytt Resekort/app kan en Resenär göra högst en (1) gånger under en period på 30 dagar. Vid flytt av Biljetter kommer samtliga Biljetter, även förbrukade Biljetter de senaste 100 dagarna före det datum flytt av Biljetter sker, att flyttas till det nya Resekortet.

4.7.4 Biljettköp
Din köpta Biljett levereras till dig i realtid, och du kan då direkt se den på Mitt Konto. Du behöver välja en Biljettbärare för din Biljett (detta går att göra i köpflödet), t.ex. ett registrerat Resekort, och koppla din Biljett till det. Har du inget Resekort kan du i samband med ditt köp beställa det, se punkt 4.7.5 nedan.  

4.7.5 Beställ Resekort)
I samband med köp av Biljett kan du beställa ett Resekort som skickas till önskad adress. Ditt/dina beställda Resekort skickas senast fem arbetsdagar efter din beställning. Jönköpings Länstrafik ger inga garantier för leveranstider eller leveransdatum.

4.7.6 Betalsätt
Mitt Konto har samma betalsätt som Appen, vänligen se punkt 4.6.6.

4.7.7 Kvitto
På Mitt konto får du digitala kvitton som skickas till din angivna e-postadress.

4.7.8 Aktivering av Biljett
Aktivering av din Biljett köpt på Mitt Konto kan göras på följande sätt:
(i) Direkt i samband med köp av Biljett.
(ii) Senare aktivering på Mitt Konto eller vid första valideringen av din Biljett i en biljettläsare ombord på buss, i handdator av Trafiktjänsteman ombord på tåg, i en biljettautomat, på Jönköpings Länstrafiks Kundcenter eller hos en återförsäljare.

 1. Resa med Biljett kopplat till Jönköpings Länstrafiks Resekort

5.1 Aktivering av Biljett
Resenären ansvarar för aktivering av Biljett kopplad till Resekortet vid ombordstigning vid Resa med buss. Ombord på tåg aktiveras din Biljett av en Trafiktjänsteman i en handdator. Vid Resa med buss aktiveras en Biljett med geografisk giltighet för ombordstigningshållplatsen, genom att Resenär blippar Resekortet mot bussens biljettläsare vid ombordstigning, förutsatt att ingen annan aktiv och geografisk Giltig biljett finns kopplat till samma Resekort. Oaktiverade Biljetter går att aktivera i upp till ett år (365 dagar) från köptillfället, sedan förfaller rätten att använda Biljetten och ingen återbetalning görs.

5.2 Tillåtna Biljetter kopplat till Resekort
Endast en eller flera exakt likadana oaktiverade Biljetter (samma zongiltighet och resenärskategori, t.ex. vuxen) kan kopplas till Jönköpings Länstrafiks Resekort. Är Resenären i behov av biljetter med olika zongiltigheter behöver Resenären ha två Resekort. Vid aktivering ombord på buss aktiveras automatiskt den Biljett som är äldst i tid.

5.3 Validering av Biljett där biljettläsare saknas
Vid Resa med Biljett kopplad till Jönköpings Länstrafiks Resekort till Västra Götalands län, Skånes län, Blekinges län samt i trafik som saknar Jönköpings Länstrafik biljettläsare, t.ex. SJ Regionaltåg sträcka Hestra - Värnamo, ska kompletterande Inspektionskvitto med uppgifter om Biljettens giltighetstid och geografi kunna visas tillsammans med kortet för att vara godkänt som Giltig biljett. Inspektionskvitto för Biljett kopplad till Jönköpings Länstrafiks Resekort erhålls i biljettautomat, ombord på buss, ombord på tåg (ej Västtåg), hos Jönköpings Länstrafiks Kundcenter och hos återförsäljare.

5.4 Försäljningskanaler
Biljett till ett Resekort kan köpas på Mitt Konto, hos Jönköpings Länstrafiks Kundcenter, i biljettautomater, hos återförsäljare och ombord på buss och tåg. Hos övriga Trafikhuvudmän (Sydlänen) kan lokala avvikelse förekomma, för mer information om avvikelse samt vilka betalsätt som är möjliga – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

5.5 Låna ut
En Biljett kopplad till ett Resekort är inte personlig vilket innebär att Resenär kan låna ut sitt Resekort till annan Resenär.

5.6 Validering av Biljett
Validering av en Biljett kopplat till ett Resekort sker i biljettläsaren ombord på buss och i en handdator av Trafiktjänsteman ombord på tåg. Resekortet är utrustat med Närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC). 

 1. Resa med pappersbiljett

6.1 Aktivering
Biljett utskriven på papperskvitto aktiveras automatiskt vid köp, och giltighetstiden börjar gälla vid köptillfället.

6.2 Biljettyper
Endast enkelbiljett och 24-timmarsbiljett kan ställas ut som pappersbiljett.

6.3 Försäljningskanaler
Pappersbiljett kan köpas ombord på bussar och tåg, och i biljettautomater. Hos övriga Trafikhuvudmän (Sydlänen) kan lokala avvikelse förekomma, för mer information om avvikelse samt vilka betalsätt som är möjliga – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

6.4 Validering
En pappersbiljett innehar en s.k. Azteckod. Azteckoden ska blippas (registreras/avläses) i en biljettläsare ombord på buss och ombord på tåg av Trafiktjänsteman i en handdator. 

6.5 Överlåta
Det är inte tillåtet att överlåta en pappersbiljett från avstigande Resenär till påstigande Resenär på samma tur.

 1. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

7.1 Jönköpings Länstrafik och Trafikhuvudmännen genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har en Giltig biljett.

7.2 Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig biljett, som kan kontrolleras maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation.

7.3 Vid Resa med rabatterad (t.ex. åldersrabatt) Biljett ska Resenär alltid kunna styrka att Resenären är berättigad till rabatt. Resenär som reser med Biljett för Ungdom ska kunna visa legitimation vid tveksamhet om ålder. I annat fall ska biljett för Vuxen lösas. Lokala avvikelser kan förekomma för övriga Trafikhuvudmän– se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

7.4 Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt överlämna sin Enhet, Resekort eller pappersbiljett till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

7.5 Resenär som vid kontroll inte kan visa en Giltig biljett eller kompletterande handlingar, kan enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift om f.n. 1 500 kronor utöver avgift för Biljett.

7.6 Missbruk av Biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av någon av Tjänsterna eller annan tjänst som Jönköpings Länstrafik erbjuder helt eller delvis. Periodbiljett gäller för Resa inom angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort, av Resa som är längre än giltigheten för periodbiljetten, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på periodbiljetten.

7.7 Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges i dessa villkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas. Cykel som ingen gör anspråk på omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

7.8 Resenär som nekar till att lösa Biljett eller betala tilläggsavgift kan komma att avisas från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

7.9 För köp av Biljett i kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning, se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

 1. Återköp och ångerrätt

8.1 Lagstadgad ångerrätt, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av Biljett i Jönköpings Länstrafiks biljettsystem inte medför någon generell ångerrätt.

8.2 Biljetter eller pengar som har satts in på Kundkassan återköps inte. Undantag görs för 365-dagarsbiljett då Resenären varit förhindrad att använda biljetten på grund av sjukdom. Resenären ska då kunna uppvisa läkarintyg. Var vänlig kontakta Jönköpings Länstrafiks Kundcenter för att få hjälp med ett eventuellt återköp. Alla biljetter som köps med väntande aktivering måste aktiveras inom 365-dagar efter det förbrukas rätten att använda biljett och ingen ersättning betalas ut.

8.3 Resenären får frånträda köp av en periodbiljett, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en periodbiljett, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för Resekort. Se vidare respektive Trafikhuvudmans hemsida.

 1. Jönköpings Länstrafiks ansvar och ansvarsbegränsningar

9.1 Jönköpings Länstrafiks ansvar för försening, inställda resor och följderna därav är begränsad till vad som anges nedan samt i särskilda villkor ”Ersättning vid försening”, se jlt.se eller respektive Trafikhuvudmans resevillkor.

9.2 Ansvar för personskada och viss sakskada som uppkommer vid resa med Jönköpings Länstrafik i trafik finns reglerat i järnvägstrafiklagen, trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari om passagerares rättigheter vid busstransport samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/20017 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

9.3 Tjänsterna i Appen och på Mitt Konto tillhandahålls Resenären i befintligt skick och Resenären är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsterna och den Enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av Tjänsterna. 

9.4 Jönköpings Länstrafik ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att Resenären använder Tjänsterna i strid med Avtalet eller med anledning av att Resenären inte följt de särskilda villkoren som Programvarubutiken uppställt.

9.5 Jönköpings Länstrafik ger inga garantier om Tjänsterna och dess innehåll eller funktion. Jönköpings Länstrafik ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med Resenärens Enhet eller liknande. Jönköpings Länstrafik friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier. 

9.6 Jönköpings Länstrafik ansvarar endast för direkta skador som åsamkats Resenären om Jönköpings Länstrafik förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.  

9.7 Oaktat av vad som stadgas i punkt 9.6 ovan, är Jönköpings Länstrafik aldrig ansvarig att ersätta Resenären om skadan som orsakats Resenären varit utom Jönköpings Länstrafiks kontroll.

10. Ändringar av Villkor

10.1 Jönköpings Länstrafik förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa Villkor, Avtal och/eller Tjänsterna. Sådan ändring som avses i denna punkt 10.1 godkänns av Resenären i samband med nästa inloggning i någon av Tjänsterna eller vid nästa Resa. För det fall godkännande inte görs upphör Resenärens rätt att använda den aktuella Tjänsten. Vid var tid gällande Villkor finns publicerade på jlt.se samt i Appen och på Mitt konto.

10.2 Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Jönköpings Länstrafik med direkt ikraftträdande.

 1. Avtalstid och uppsägning

11.1 Avtal som har ingåtts mellan Jönköpings Länstrafik och Resenären är giltigt under den tid en Resa pågår eller tillsvidare, så länge Resenären nyttjar någon av Tjänsterna. 

11.2 Resenären kan närsomhelst säga upp Avtalet avseende nyttjande av Appen eller Mitt Konto till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i Tjänsten eller via e-post enligt punkt 15. Om Resenären tar bort Appen från sin Enhet, försvinner biljett/-er och annan information i denna och Jönköpings Länstrafik ansvarar inte för förlust av sådan data.

11.3 Jönköpings Länstrafik kan närsomhelst säga upp Avtalet att upphöra med 30 dagars uppsägningstid. Sådan uppsägning meddelas Resenären via Tjänsterna eller via e-post.

11.4 Jönköpings Länstrafik har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp Avtalet om Resenären använder Tjänsten i strid med vad som stadgas i punkt 4.  Jönköpings Länstrafik har även rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt 11.4 för det fall (i) Resenären inte varit aktiv i någon av Tjänsterna under en period om ett år, förutsatt att betalning för Tjänsterna inte skett för längre period; eller (ii) om Resenären påbörjat en registrering av ett användarkonto som inte har fullföljts inom en månad från påbörjad registrering.  

 1. Personuppgifter och cookies

12.1 I samband med att Jönköpings Länstrafik tillhandahåller Biljetter och biljettsystem är det nödvändigt för Jönköpings Länstrafik att samla in och behandla vissa av Resenärens personuppgifter.

12.2 Region Jönköpings län är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Resenär lämnar till Jönköpings Länstrafik exempelvis i samband med registrering av konto i Appen och Mitt Konto inom ramen för Tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via Tjänsterna (exempelvis platstjänster). 

12.3 Mer information om hur Jönköpings Länstrafik (Region Jönköpings län) behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som du också kan läsa och godkänna genom vår Appen, på Mitt konto eller på www.jlt.se.

 1. Övrigt

13.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

13.2 Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

13.3 Dessa Villkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15-18 i tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre.

 1. Tvist och tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Jönköpings Länstrafik följer en sådan rekommendation från ARN.

 1. Kontaktuppgifter

Region Jönköpings län
Org. nr. 232100–0057
Box 10249
551 11 Jönköping

Kontaktuppgifter till Kundcenter för Länstrafiken:

Telefon: 0771-444 333
E-mail: kundservice@jlt.se
Webbplats: www.jlt.se

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud:
E-mail: dataskyddsombud@rjl.se