Integritetspolicy

Region Jönköpings län, där Jönköpings Länstrafik ingår som ett verksamhetsområde, hanterar och behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt, så att du som kund kan känna dig trygg. Hur vi gör, på vilka grunder behandlingen sker och vilka rättigheter du har kan du läsa om i denna integritetspolicy.

Begrepp och definitioner

Personuppgiftsansvarig

Region Jönköpings län, org. nr 232100-0057 och politiska nämnden för trafik, infrastruktur och miljö är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder Jönköpings Länstrafiks tjänster eller på något annat sätt kommer i kontakt med oss.       

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig (Region Jönköpings län)

E-post: regionen@rjl.se
Telefon (växel): 010-241 00 00
Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping            

Hur får Jönköpings Länstrafik dina personuppgifter?

Insamlingen av personuppgifter sker i samband med att du reser i kollektivtrafiken eller använder övriga tjänster som Jönköpings Länstrafik erbjuder. Det kan exempelvis ske när du registrerar dig på Mitt konto och i appen, köper biljetter i Jönköpings Länstrafiks app eller på Mitt konto, använder ditt Resekort/biljett, kontaktar Jönköpings Länstrafiks kundtjänst, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst, sjukresor och närtrafik, deltar i enkätundersökningar, tävlingar och kampanjer, ansöker om förseningsersättning, rättar felanmälda resekort m.m. Vi kan även få dina personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun för att kunna hantera och leverera skolkort, hantera biljetter som din arbetsgivare har beställt för din räkning eller från folkbokföringsregister för att säkerställa rätt adress när du har köpt en biljett med tillhörande resekort i vår E-handel (Mitt konto). 

Kameraövervakning

Jönköpings Länstrafik har laglig grund att bedriva kamerabevakning då vi utför en uppgift av allmänt intresse. Detta innebär att Jönköpings Länstrafik enligt lag har rätt att kamerabevaka i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor. Vid misstanke om brott kan materialet delas till utredande myndighet.

Det inspelade materialet från kamerorna lagras i upp till 14 dagar på krypterat lagringsmedia. All personuppgiftsbehandling hänförligt till kamerorna sker inom EU/ESS. Uppgifterna kommer inte att användas för ett automatiserat beslutsfattande.

Personuppgiftsansvarig är Region Jönköpings län, org. nr 232100-0057 och politiska nämnden för trafik, infrastruktur och miljö är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder Jönköpings Länstrafiks tjänster eller på något annat sätt kommer i kontakt med oss. 

Som enskild person har du bland annat följande rättigheter avseende kamerabevakningen:
– få tillgång till dina registrerade personuppgifter (bildmaterial)
– begära rättelse eller radering av dina registrerade personuppgifter (bildmaterial)
– lämna begäran till Region Jönköpings län om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot att sådan behandling sker
– lämna klagomål om kamerabevakningen hos Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill ha ut information om vilka personuppgifter vi har om dig kan detta ansökas om på Region Jönköpings läns hemsida: Begäran om registerutdrag. Vill du utöva någon av dina övriga rättigheter enligt ovan kan du kontakta Region Jönköpings läns dataskyddsombud.

Dataskyddsombud i Region Jönköpings län

E-post: dataskyddsombud@rjl.se
Telefon (växel): 010-241 00 00
Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig (Region Jönköpings län)
E-post: regionen@rjl.se
Telefon (växel): 010-241 00 00
Postadress: Box 1024, 551 11 Jönköping

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter vi behandlar kan utgöras av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, köp- och resehistorik, platsinformation, betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss. Det kan även vara ytterligare personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. I samband med att du beställer anropsstyrd trafik från oss, såsom exempelvis färdtjänst eller sjukresor, kan vi komma att behandla uppgifter om din hälsa, vilket utgör en särskild personuppgift. Sådan behandling sker för att vi ska kunna tillhandahålla dig en tjänst anpassad utifrån dina behov och vi genomför behandlingen av sådana personuppgifter med allmänt intresse som laglig grund, eftersom vår anropsstyrda trafik utförs som ett led i vår myndighetsutövning. Vi kommer inte att behandla de särskilda personuppgifterna för några andra ändamål än de som framgår av denna integritetspolicy.  

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Jönköpings Länstrafik behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund eller om du har ingått ett avtal (t.ex. Mitt Konto/appen) eller lämnat ditt samtycke (t.ex. störningsinformation) till behandlingen. Jönköpings Länstrafik kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.  

Vilka ändamål och vilken laglig grund har vi för behandlingen av personuppgifter? 

Ändamål med behandlingen

Laglig grund

Administrera och hantera ditt medlemskap på Mitt Konto/Appen

Avtal

Administrera och genomför ditt köp av biljett via Jönköpings Länstrafiks E-handel

Avtal

Bekräftelse på att den lagstadgade minimiåldern för köp i E-handeln är uppnådd

Avtal/Rättslig förpliktelse

Hantera och administrera de tjänster som erbjuds i appen

Avtal

Genomföra ditt köp av biljett i appen och att den lagstadgade minimiåldern är uppnådd

Avtal/Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera frågor till Jönköpings Länstrafiks kundtjänst och kansli

Samtycke

Administrera och hantera reklamationer

Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera förseningsersättning

Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera kundärenden

Uppgift av allmänt intresse/Samtycke

 

 

Sammanställning av statistik och uppföljning i syfte att göra resandet bättre för så många som möjligt

Uppgift av allmänt intresse

Skicka marknadsföringserbjudanden om Jönköpings Länstrafiks tjänster, t.ex. provåkarkampanjer

Uppgift av allmänt intresse/Samtycke

Frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger möjligheten att påverka erbjudanden och tjänster

Samtycke

Administrera och hantera deltagandet i tävlingar och kampanjer

Samtycke/Avtal

Utskick av nyhetsbrev med information om kollektivtrafiken

Samtycke

Distribution av meddelande via mail och notiser (via app) om störningar och eventuella trafikförändringar

Avtal/Samtycke

Distribution av meddelande och notiser om tidtabellsuppdateringar

Uppgift av allmänt intresse

Kontrollera missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Avtal/ Rättslig förpliktelse

 

Kontrollera din biljetts giltighet ombord på våra fordon och ställer vid behov ut en tilläggsavgift

Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera beställning och utförande av färdtjänstresor, sjukresor och resor i den anropsstyrda trafiken

Rättslig förpliktelse/Avtal

Administrera och hantera färdtjänst- och riksfärdtjänst-ansökan

Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera ersättning för sjukresa

Rättslig förpliktelse

Analys och kvalitetshöjande arbete i Serviceresor

Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera ledsagning

Rättslig förpliktelse 

Fakturahantering

Rättslig förpliktelse/Avtal

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla dess ändamål med behandlingen. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifter kvarstår kommer uppgifterna raderas eller avpersonifieras. Jönköpings Länstrafik följer de gallringsbeslut som gäller för Region Jönköpings län och som har godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten från Region Jönköpings län innehåller information om när personuppgifter får tas bort/raderas.

Hur skyddas dina uppgifter?

Jönköpings Länstrafik arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. Vi skyddar dina personuppgifter genom systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång. Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig behandling, vilket innebär att respektive behandling endast sker av de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter i sitt arbete för att uppfylla de angivna ändamålen med behandlingen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter används av Jönköpings Länstrafik (Region Jönköpings län) och Jönköpings Länstrafiks personuppgiftsbiträden. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter så att endast personal som behöver ha tillgång till dem för att utföra sina arbetsuppgifter kan ta del av dem.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Jönköpings Länstrafik vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part i annat fall än då det krävs för upprätthållande av funktioner eller tjänster som vi erbjuder. Exempel då överföring av personuppgifter till tredje part måste ske är köp av mobilbiljett i appen eller köp i vår E-handel på Mitt Konto. Här överförs personuppgifter till Jönköpings Länstrafiks betalleverantörer som sedan hanterar personuppgifterna för att genomföra köpet. Vi kan också behöva överföra uppgifter till tredje part (exempelvis trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster eller någon annan tjänst då det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vi kan även behöva lämna ut uppgifter på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara till Polismyndigheten.

Jönköpings Länstrafik omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att en del handlingar utgör s.k. allmänna handlingar. Allmänna handlingar är Jönköpings Länstrafik skyldiga att lämna ut ifall någon begär det. Innan utlämnandet görs en sekretessprövning enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Jönköpings Länstrafik säljer, vidarebefordrar eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Jönköpings Länstrafik överför bara personuppgifter till tredje land, dvs. ett land utanför EU/EES, eller en internationell organisation om berört land eller organisation genom EU-kommissionens beslut har bedömts säkerställa en s.k. adekvat skyddsnivå för personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).

Automatiserat beslutfattande

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande (s.k. profilering).

Särskilt om minderårigas personuppgifter

I samband med att minderåriga, det vill säga personer under 18 år, registrerar sig på Mitt Konto eller ett konto appen behöver Jönköpings Länstrafik samla in och behandla den minderåriges personuppgifter i enlighet med de ändamål som följer av denna integritetspolicy. För barn under 13 år gäller att en målsman måste godkänna insamling och behandling av den minderåriges personuppgifter vid registrering av Mitt Konto eller registrering i appen.

Vilka rättigheter har du?

Du hittar innebörden av alla dina rättigheter på Region Jönköpings läns hemsida. Personuppgifter och dataskyddsombud, Region Jönköpings län (rjl.se)

Begäran av registerutdrag avseende personuppgifter

Registerutdrag skickas alltid med rekommenderad post. Region Jönköpings län skickar kostnadsfritt ut begärd information om personuppgifter som är under behandling. För ytterligare kopior kan en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna tillkomma. Om handläggningstiden överskrider en månad kommer du att bli kontaktad och få information om orsakerna till förseningen.

För begäran om registerutdrag följ länken:Begäran om registerutdrag, Region Jönköpings län (rjl.se)
Inkommen förfrågan kommer att besvaras inom 30 dagar.

Samtycke

I det fall vi behandlar personuppgifter genom ditt samtycke och du vill återkalla samtycket ansvarar du själv för att ta kontakt med Jönköpings Länstrafik eller Region Jönköpings län. Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Jönköpings Länstrafik kommer då att upphöra med sådan behandling som samtycket har lämnats för.

För ytterligare information om hantering av personuppgifter

För övrig hantering av personuppgifter hänvisar vi till information via följande länk: Personuppgifter och dataskyddsombud, Region Jönköpings län (rjl.se)

Cookies

Jönköpings Länstrafik använder små textfiler, s.k. cookies på vår hemsida. Textfilerna (cookies) används för att samla in statistik om antal besökare på hemsidan. Data kan analyseras för att förbättra användarupplevelsen.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Information om hur du gör detta hittar du i din webbläsares hjälpfunktion. Observera dock att avstängning av cookies kan försämra funktionaliteten av vår webbplats för dig.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med Jönköpings Länstrafiks (Region Jönköpings län) hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. För kontaktuppgifter, se www.imy.se.

Uppdatering av integritetsolicy

Jönköpings Länstrafiks integritetspolicy kan komma uppdateras löpande för att anpassas till gällande lagstiftning. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Jönköpings Länstrafiks hemsida, på Mitt konto och i appen.

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@rjl.se.se

Region Jönköpings Län

Box 1024

551 11 Jönköping

Uppdaterad 2024-07-01

Publicerad 2022-09-19

info@jlt.se