Köp- och användarvillkor testversion 1.1

Köp- och användarvillkor version 2024:7 uppdaterades 2024-04-15

1. För vem och när gäller villkoren

De här köp- och användarvillkor gäller när du köper biljetter eller på annat sätt använder Jönköpings Länstrafiks App som till exempel användning av reseplanerare.

I appen erbjuder Jönköpings Länstrafik också tjänster som är kopplade till ett Användarkonto, se punkt 6. För att få tillgång till tjänsterna krävs registrering av Användarkonto, vilket även inkluderar Jönköpings Länstrafiks Mitt konto.

I samband med att du godkänner dessa villkor och eventuella villkor för Användarkonto erhåller du en licens enligt punkt 7 att nyttja tjänsterna. 

För vissa typer av biljetter och tjänster gäller särskilda villkor, till exempel köp av skol- och företagsbiljetter. Dessa villkor erhålls i samband med ett sådant köp.

2. Trafikutbud, biljettsortiment och priser

Region Jönköpings län, org. nr 232100–0057, Box 1024, 551 11 Jönköping, där Jönköpings Länstrafik är ett verksamhetsområde inom, är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

Region Jönköpings län och Jönköpings Länstrafik bestämmer tillsammans om:

Region Jönköpings län har rätt att från en tid till en annan ändra trafikutbud, biljettsortiment och pris. Det aktuella trafikutbudet, biljettsortimentet och priserna hittar du alltid på jlt.se Biljettutbudet kan skilja sig beroende på vilken försäljningskanal du väljer för ditt biljettköp. I appen finns aktuellt biljettsortimentet och priser uppdaterat som gäller i appen.

3. Resevillkor

Samtliga resor oavsett i vilken av Jönköpings Länstrafiks försäljningskanaler biljetten är köpt i, omfattas av Jönköpings Länstrafiks Resevillkor – Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige.
Resevillkoren finns att läsa i sin helhet på https://www.jlt.se/res-med-oss/vara-resevillkor/

4. Villkor för hantering av biljetter

När du reser med Jönköpings Länstrafik måste du alltid ha en giltig aktiverad biljett under hela resan. Biljett i appen ska aktiveras innan resan påbörjas. 

Aktivering av biljett i Appen
Du kan aktivera din Biljett i appen på två olika sätt beroende på när du vill använda din biljett.


Aktivering av biljetter som köps på Mitt konto

Du som har registrerat ett Användarkonto enligt punkt 6, kan köpa biljett på Mitt konto till ett resekort. Biljett på ett resekort kan aktiveras på följande sätt:


Oaktiverade biljetter
Biljetter som köps som oaktiverade i både Appen och på Mitt konto går att aktivera i upp till 365 dagar från och med köptillfället, sedan förfaller rätten att använda Biljetten och ingen återbetalning görs.

Blippa biljett
Vid ombordstigning ska den aktiverade biljetten blippas (registreras/avläsas) i en biljettläsare ombord på buss eller av Trafiktjänsteman ombord på tåg.

Kvitto
I appen och på Mitt konto får du ett digitalt kvitto på ditt köp genom att skicka det till din e-postadress.

Olaglig hantering av biljetter
Det är förbjudet att kopierade och använda falska biljetter, medverka till spridning av kopierade biljetter, falska köp och falska uppgifter. Vid misstanke om ett sådant missbruk av biljetter kan Jönköpings Länstrafik spärra användare och biljetter enligt punkt 9. Alla typer av bedrägerier rapporteras till polis eller åklagarmyndigheten.

5. Betalningsalternativ

Bank- och kreditkort
Du kan betala med bank- och kreditkort. Betalning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från kortkontot/kontokredit på samma sätt som vid betalning i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som krävs för denna licensering.

Swish
Du som är ansluten till Swish kan genomföra betalning som dras direkt från personkontot som är kopplat till Swish. Swish-appen öppnas automatiskt på din den mobila enhet och därefter godkänns betalningen via Bank-ID. Det finns åldersgränser för användning av Swish som bestäms av bankerna. För mer information om denna tjänst och hur Swish hanterar personuppgifter i enlighet med den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) finns att läsa i samband med registreringen av Swish eller på www.swish.nu

Kundkassa
Om du har registrerat ett Användarkonto enligt punkt 6, får du i appen/Mitt konto tillgång till betalsättet Kundkassa. Kundkassa kan användas för hel- eller delbetalning för ditt biljettköp. Det går att fylla på pengar på Kundkassan med betal- och kreditkort eller Swish som betalsätt. 

AllPay (företagsfaktura)
Du som är företagskund och använder faktura via AllPay omfattas av villkoren för fakturabetalning.

Transaktionskostnader
Jönköpings Länstrafik debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden. Förfrågningar gällande eventuella kostnader för den datatrafik som användning av Tjänsten innebär hänvisas till din mobiloperatör.

6. Användarkonto i Appen och på Mitt konto

Om du skapar du ett konto genom att registrera dig i Appen eller på Mitt Konto godkänner du i sin helhet samtliga de villkor som framgår i denna punkt 6. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Appen eller Mitt Konto.

Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida jlt.se - mittkonto.jlt.se och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika Programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform Tjänsterna tillhandahålls dig. 

Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för Kund i sitt standardutförande.

Avtal om ingående av Tjänsterna avseende registrering eller köp får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas (i) genom att målsman kopplar Appen och/eller Mitt Konto till ett betalkort eller Swish och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs av den minderårige alternativt (ii) genom att målsman fyller på Kundkassan med x antal kronor åt den minderårige. Minderårig under 18 år har dock för undvikande av oklarhet rätt att ladda ner Appen för användning tjänster som t.ex. reseplanerare.   

Kunden ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av Tjänsterna.

I samband med att du godkänner dessa villkor i sin helhet erhåller du en licens enligt punkt 7 att nyttja Tjänsterna. 

Tjänster kopplade till användarkontot

7. Licens

Jönköpings Länstrafik ger dig genom Avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda Appen under Avtalets giltighetstid på Enhet som du äger eller kontrollerar.

Om du inte följer villkoren i Avtalet kan licensen komma att återkallas av Jönköpings Länstrafik enligt punkt 9.

Din rätt att använda Appen förutsätter att du personligen har ett Avtal med Jönköpings Länstrafik. Om Avtalet mellan dig och Jönköpings Länstrafik upphör, upphör din rätt att använda Appen.

8. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende Tjänsterna tillhör Jönköping Länstrafik eller tredje part med vilka Jönköpings Länstrafik samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

Du får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för Tjänsterna. Du har således inte rätt att förändra Tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i Tjänsterna. 

9. Tillgänglighet och spärr av tjänst

Tjänsterna är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Jönköpings Länstrafik strävar efter att tillhandahålla dig Tjänsterna utan teknisk störning, kan Jönköpings Länstrafik inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgänglig eller fungera felfritt, vilket kan innebära att du kan behöva köpa biljett i en annan försäljningskanal för din resa. Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för dig. Om Jönköpings Länstrafik avser att utföra planerade avbrott i Tjänsterna med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer Jönköpings Länstrafik om möjligt att informera dig om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.   

Jönköpings Länstrafik förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra Tjänsterna för sådan Kunder som Jönköpings Länstrafik misstänker eller har bekräftat utför åtgärder enligt nedan:

(i) obehörigen nyttjar annan Kunds inloggningsuppgifter;
(ii) obehörigen låter annan nyttja Kundens inloggningsuppgifter;
(iii) använder Tjänsterna i strid mot Avtalet eller använder, eller har för avsikt att använda Tjänsterna i strid med gällande lagstiftning (exempelvis bedrägerier, falska köp, falskt angivande av uppgifter eller liknande); eller
(iv) använder Tjänsterna på sådant sätt att Jönköpings Länstrafik eller tredje person kan orsakas skada.

Jönköpings Länstrafik har också rätt att spärra Tjänsterna för Kund utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om Jönköpings Länstrafik bedömer att det bör ske för att skydda Jönköpings Länstrafiks, tredje person eller andra parters intressen.

10. Överlåtelse

Jönköpings Länstrafik har rätt att utan föregående samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

Du har inte rätt att utan föregående skriftliga samtycke från Jönköpings Länstrafik, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter enligt Avtalet.

11. Jönköpings Länstrafiks ansvar och ansvarsbegränsningar

Tjänsterna i Appen och på Mitt Konto tillhandahålls dig i befintligt skick och du är självständigt ansvarig för användandet av Tjänsterna och den Enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av Tjänsterna. 

Jönköpings Länstrafik ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att du använder Tjänsterna i strid med Avtalet eller med anledning av att du inte följt de särskilda villkoren som Programvarubutiken uppställt.

Jönköpings Länstrafik ger inga garantier om Tjänsterna och dess innehåll eller funktion. Jönköpings Länstrafik ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med din Enhet eller liknande. Jönköpings Länstrafik friskriver sig från samtliga uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier. 

Jönköpings Länstrafik ansvarar endast för direkta skador som åsamkats dig om Jönköpings Länstrafik förfarit grovt vårdslöst eller med uppsåt eller att sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning.  

Jönköpings Länstrafik är aldrig ansvarig att ersätta dig om skadan som orsakats dig varit utom Jönköpings Länstrafiks kontroll.

12. Ändring av Villkor

Jönköpings Länstrafik förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa Villkor, Avtal och/eller Tjänsterna. Sådan ändring som avses i denna punkt 12 godkänns av dig i samband med nästa inloggning i någon av Tjänsterna eller vid nästa Resa. För det fall godkännande inte görs upphör din rätt att använda den aktuella Tjänsten. Vid var tid gällande Villkor finns publicerade på jlt.se samt i Appen och på Mitt konto.

Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Jönköpings Länstrafik med direkt ikraftträdande.

13. Avtalstid och uppsägning

Avtal som har ingåtts mellan Jönköpings Länstrafik och dig som kund är giltigt under den tid en Resa pågår eller tillsvidare, så länge du nyttjar någon av Tjänsterna. 

Du kan närsomhelst säga upp Avtalet avseende nyttjande av Appen eller Mitt Konto till omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i Tjänsten eller i kontakt med Jönköpings Länstrafiks Kundcenter. Om du tar bort Appen från din Enhet, försvinner biljett/-er och annan information i denna och Jönköpings Länstrafik ansvarar inte för förlust av sådan data.

Jönköpings Länstrafik kan närsomhelst säga upp Avtalet att upphöra med 30 dagars uppsägningstid. Sådan uppsägning meddelas dig via Tjänsterna eller via e-post.

Jönköpings Länstrafik har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp Avtalet om du använder Tjänsten i strid med vad som stadgas i punkt 9. Jönköpings Länstrafik har även rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt 13 för det fall (i) Du inte varit aktiv i någon av Tjänsterna under en period om ett år, förutsatt att betalning för Tjänsterna inte skett för längre period; eller (ii) om du påbörjat en registrering av ett användarkonto som inte har fullföljts inom en månad från påbörjad registrering.  

14. Personuppgifter och cookies

I samband med att Jönköpings Länstrafik tillhandahåller Biljetter och biljettsystem är det nödvändigt för Jönköpings Länstrafik att samla in och behandla vissa av dina personuppgifter.

Region Jönköpings län är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som Kund lämnar till Jönköpings Länstrafik exempelvis i samband med registrering av konto i Appen och Mitt Konto inom ramen för Tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via Tjänsterna (exempelvis platstjänster). 

Mer information om hur Jönköpings Länstrafik (Region Jönköpings län) behandlar dina personuppgifter finns att läsa på https://www.jlt.se/res-med-oss/vara-resevillkor/ Integritetspolicyn behöver också godkännas i Appen eller på Mitt konto innan du kan påbörja användningen av tjänsterna.

15. Motstridiga villkor

Om det skulle finnas motstridiga villkor i Jönköpings Länstrafiks köp- och användarvillkor och resevillkor i förhållande till vad som anges i övriga informationskanaler ska innehållet i köp- och användarvillkoren samt resevillkoren (punkt 3) ha tolkningsföreträde.

16. Tvist och tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vars beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Jönköpings Länstrafik följer en sådan rekommendation från ARN.

17. Kontaktuppgifter

Region Jönköpings län
Org. nr. 232100–0057
Box 10249
551 11 Jönköping

Dataskyddsombud
E-mail: dataskyddsombud@rjl.se

Jönköpings Länstrafiks Kundcenter
Telefon: 0771-444 333
E-mail: kundservice@jlt.se
Webbplats: www.jlt.se