Allmänt

Region Jönköpings län där Jönköpings Länstrafik ingår som ett verksamhetsområde är den som hanterar och behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt, så att du som kund kan känna dig trygg. Hur vi gör, på vilka grunder och vilka rättigheter du har kan du läsa om i denna personuppgiftspolicy.

Begrepp och definitioner

  • Personuppgift - En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet, exempelvis namn, personnummer, e-post, telefonnummer m.m.
  • Behandling - All hantering av personuppgifter är en behandling av personuppgifter och det sker exempelvis när personuppgifter registreras, samlas in och lagras.
  • Personuppgiftsansvarig - En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålet och syftet med behandlingen av en personuppgift.
  • Personuppgiftsbiträde - Ett personuppgiftsbiträde är den som på uppdrag av Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde kan till exempel vara en leverantör av ett IT-system där personuppgifter behandlas och lagras. När ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter på uppdrag från Personuppgiftsansvarig krävs ett skriftligt avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) mellan parterna.

Personuppgiftsansvarig
Region Jönköpings län, org.nr. 232100-0057 och politiska nämnden för trafik, infrastruktur och miljö är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder Jönköpings Länstrafiks tjänster eller på något annat sätt kommer i kontakt med oss.

Hur får Jönköpings Länstrafik dina personuppgifter?                            Insamlingen av personuppgifter sker i samband med att du reser i kollektivtrafiken eller använder övriga tjänster som Jönköpings Länstrafik erbjuder. Det kan exempelvis ske när du registrerar dig på Mina sidor, köper/laddar produkter i vår E-handel, köper biljetter i JLT-appen, använder ditt Resekort/biljett, kontaktar Jönköpings Länstrafiks kundtjänst, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst, sjukresor och närtrafik, deltar i enkätundersökningar, tävlingar och kampanjer, ansöker om förseningsersättning, rättar felanmälda resekort m.m.

Vi kan även få dina personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun för att kunna hantera och leverera skolkort, hantera produkter och biljetter som din arbetsgivare har beställt för din räkning eller från folkbokföringsregister för att säkerställa rätt adress när du har köpt en produkt i vår E-handel.

Exempel på personuppgifter som behandlas                                                              Det kan vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, köp- och resehistorik, betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss. Det kan även vara personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig.

Varför behandlar vi dina uppgifter?                                                              Jönköpings Länstrafik behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som kund eller om du har ingått ett avtal (t.ex. Mina sidor/app) eller lämnat ditt samtycke (t.ex. störningsinformation) till behandlingen. Jönköpings Länstrafik kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

 

Vilka ändamål och vilken laglig grund har vi för behandlingen av personuppgifter?

Ändamål med behandlingen Laglig grund
Administrera och hantera ditt medlemskap på Mina sidor Avtal

Administrera och genomför ditt köp av biljett via Jönköpings Länstrafiks E-handel

Avtal

Bekräftelse på att den lagstadgade minimiåldern för köp i E-handeln är uppnådd

Avtal/Rättslig förpliktelse

Hantera och administrera de tjänster som erbjuds i JLT-appen

Avtal

Genomföra ditt köp av biljett i JLT-appen och att den lagstadgade minimiåldern är uppnådd

Avtal/Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera frågor till Jönköpings Länstrafiks kundtjänst och kansli

Samtycke
Administrera och hantera reklamationer Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera förseningsersättning

Rättslig förpliktelse
Administrera och hantera kundärenden Uppgift av allmänt intresse/Samtycke

Besök på vår hemsida

Uppgift av allmänt intresse

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Uppgift av allmänt intresse
Sammanställning av statistik och uppföljning i syfte att göra resandet bättre för så många som möjligt Uppgift av allmänt intresse

Skicka marknadsföringserbjudanden om Jönköpings Länstrafiks tjänster, t.ex. provåkarkampanjer

Uppgift av allmänt intresse/Samtycke

Frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger möjligheten att påverka erbjudanden och tjänster

Samtycke

Administrera och hantera deltagandet i tävlingar och kampanjer

Samtycke/Avtal
Utskick av nyhetsbrev med information om kollektivtrafiken Samtycke

Distribution av meddelande via mail och notiser (app) om störningar och eventuella trafikförändringar

Avtal/Samtycke

Distribution av meddelande och notiser om tidstabellsuppdateringar

Uppgift av allmänt intresse

Kontrollera missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Avtal/ Rättslig förpliktelse

Kontrollera din biljetts giltighet ombord på våra fordon och ställer vid behov ut en tilläggsavgift

Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera beställning och utförande av färdtjänstresor, sjukresor och resor i den anropsstyrda trafiken Rättslig förpliktelse/Avtal
Administrera och hantera färdtjänst- och riksfärdtjänst-ansökan Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera ersättning för sjukresa

Rättslig förpliktelse
Analys och kvalitetshöjande arbete i Serviceresor Rättslig förpliktelse

Administrera och hantera ledsagning

Rättslig förpliktelse 

Fakturahantering

Rättslig förpliktelse/Avtal

Hur länge sparar vi dina uppgifter?                                              Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla dess ändamål med behandlingen. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifter kvarstår kommer uppgifterna raderas eller avpersonifieras. Jönköpings Länstrafik följer de gallringsbeslut som gäller för Region Jönköpings län och som har godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten från Region Jönköpings län innehåller information om när personuppgifter får tas bort/raderas.

Hur skyddas dina uppgifter?
Jönköpings Länstrafik arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. Vi skyddar dina personuppgifter genom systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång. Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig behandling, vilket innebär att respektive behandling endast sker av de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter i sitt arbete för att uppfylla de angivna ändamålen med behandlingen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina personuppgifter används av Jönköpings Länstrafik (Region Jönköpings län) och Jönköpings Länstrafiks personuppgiftsbiträden.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Jönköpings Länstrafik vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part i annat fall än då det krävs för upprätthållande av funktioner eller tjänster som vi erbjuder. Exempel då överföring av personuppgifter till tredje part måste ske är köp av mobilbiljett i appen eller köp i vår i E-handel på Mina sidor. Här överförs personuppgifter till Jönköpings Länstrafiks betalleverantörer som sedan hanterar personuppgifterna för att genomföra köpet.
Vi kan också behöva överföra uppgifter till tredje part (exempelvis trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster eller någon annan tjänst då det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund.

Vi kan även behöva lämna ut uppgifter på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara till polismyndigheten.

Jönköpings Länstrafik omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att en del handlingar utgör s k allmänna handlingar. Allmänna handlingar är Jönköpings Länstrafik skyldiga att lämna ut ifall någon begär det. Innan utlämnandet görs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Jönköpings Länstrafik säljer, vidarebefordrar eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Jönköpings Länstrafik överför bara personuppgifter till tredje land, dvs. ett land utanför EU/EES, eller en internationell organisation om berört land eller organisation genom beslut enligt Dataskyddsförordningen har bedömts säkerställa en s k adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt EU eller EU-kommissionen.

Automatiserat beslutfattande
Personuppgifterna används ej för automatiserat beslutsfattande.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till (registerutdrag) eller rättelse om de personuppgifter som Jönköpings Länstrafik (Region Jönköpings län) har sparat om dig. Vid begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter kommer vi behöva säkerställa din identitet, beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. För att kunna hantera ditt ärende kommer vi behöva spara uppgifter om dig så att du får den hjälp du begärt. Det kan till exempel vara dina kontaktuppgifter.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Vi kan inte heller radera uppgifter som gör att vi inte kan fullgöra våra åtagande mot dig som kund och de tjänster som bygger på den lagliga grunden avtal, vilket du som kund i dessa fall har godkänt. Detta kan till exempel vara avtal att använda våra tjänster på Mina sidor och i JLT-appen.

Cookies
Jönköpings Länstrafik använder små textfiler, s k cookies på vår hemsida. Textfilerna (cookies) används för att samla in statistik om antal besökare på hemsidan. Data kan analyseras för att förbättra användarupplevelsen.

Begäran av registerutdrag avseende personuppgifter
För att begära ut ett registerutdrag vänder du dig till Region Jönköpings läns Dataskyddsombud, kontaktuppgifter hittar du längre ner.

Inkommen förfrågan kommer att besvaras inom 30-dagar.

Rättelse eller radering av personuppgifter
För att begära rättelse eller radering (se rubrik Vilka rättigheter har du) vänder du dig till Region Jönköpings läns Dataskyddsombud, kontaktuppgifter hittar du längre ner.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du är missnöjd med Jönköpings Länstrafiks (Region Jönköpings län) hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se
I det fall vi behandlar personuppgifter genom ditt samtycke och du vill återkalla samtycket ansvarar du själv för att ta kontakt med Länstrafiken eller Region Jönköpings län.

Uppdatering av personuppgiftspolicy
Jönköpings Länstrafiks personuppgiftspolicy kan komma uppdateras löpande för att anpassas till gällande lagstiftning. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på Jönköpings Länstrafiks hemsida (www.jlt.se/personuppgiftspolicy).

Dataskyddsombud
Johan Cederlund (Regionjurist)
Telefon: 010-241 00 00
E-post: dataskyddsombud@rjl.se
Region Jönköpings Län
Box 1024
551 11 Jönköping

 

Personuppgiftspolicy (2018-05-23).pdf